Opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare


Definiții În prezentul Contract, termenii folosiți cu majusculă vor avea următoarea semnificație: Abonament sau Abonament YOXO: înseamnă pachetul de Servicii de comunicații electronice oferite Clientului de către Orange România prin intermediul Rețelei Orange România, care poate cuprinde un anumit volum de Servicii de bază, conform celor menționate în Partea I a Contractului sau într-un act adițional la Contract, și Servicii Incluse, în baza cărora Clientul datorează Orange România plata Valorii Abonamentului.

Activarea Serviciilor: înseamnă data de la care Orange România are obligația furnizării Serviciilor, iar Clientul are acces la acele Servicii incluse într-unul din Pachetele de Servicii contractate de Client în baza Abonamentului Servicii de Voce, Servicii de Date. Accesul la acest serviciu se poate face printr-un nume de utilizator și o parolă. Clientul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea în siguranță a parolei și utilizarea acesteia.

Client: persoana fizică, semnatară a Contractului, ale cărei date de identificare sunt menționate în Partea I a Contractului și care folosește Serviciile furnizate de Orange România pentru nevoi proprii, fără a furniza la rândul său aceste Servicii către terți.

Data de Facturare: data alocată automat Clientului în momentul Activării Serviciilor, în funcție de care Orange stabilește Perioada de Facturare, precum și suma facturată, și care este comunicată în scris Clientului la Activarea Serviciilor.

opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare cum să faci o afacere pe internet fără investiții

Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, așa cum sunt acestea definite în reglementările referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Deranjament: o întrerupere a Serviciilor altele decât cele de Voce Fixă și Internet Fixneimputabilă Clientului, cauzată de nefuncționarea a cel puțin 5 stații de bază adiacente în cazul Serviciilor de Voce sau Serviciilor de Date.

Frauda Clientului: orice acțiune sau inacțiune a Clientului i care constituie o încălcare sau o tentativă de încălcare a obligațiilor sale contractuale sau legale, cu intenția de a produce, fie companiei Orange România, fie unui terț, un prejudiciu de orice natură sau  de a obține un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul sau ii care are drept consecință producerea unui asemenea prejudiciu sau obținerea unui asemenea avantaj.

Indicatorii Obiectivi: parametrii utilizați de Orange România în vederea constatării unei utilizări abuzive sau anormale a Serviciului de Roaming la nivel de cartelă SIM. Perioada de gratie: Perioada de gratie cuprinde un termen de 48 de ore dupa emiterea facturii aferenta abonamentului  YOXO in care Clientului i se activeaza serviciile aferente Abonamentului fara sa fi platit factura. Perioada de gratie dureaza 48 de ore din momentul emiterii facturii.

In cazul in care Clientul nu plateste in perioada de gratie, va fi suspendat. Perioada de suspendare: perioada care incepe in momentul in care clientul nu a platit factura sa YOXO timp de 48 de ore de la emitere.

Perioada de suspendare dureaza 28 de zile. In acest timp Clientul nu are acces la resursele sale din Abonament sau din optiuni dar poate primi apeluri sau sms-uri.

Minut internațional: minut originat în Rețeaua Orange România care se poate utiliza pentru a efectua apeluri către destinații fixe sau mobile aparținând altor țări cu excepția României. Minut în afara Rețelei: minut care se poate utiliza în cadrul apelurilor inițiate din Rețeaua Orange România și terminate în rețelele altor operatori naționali de comunicații electronice fixe sau mobile.

Minut în Rețea: minut inițiat în interiorul Rețelei Orange și care se poate utiliza în cadrul apelurilor către alte destinații fixe sau mobile din interiorul Rețelei Orange România.

Minut național: minut care se poate utiliza către orice destinație fixă sau mobilă de pe Teritoriul României; include atât minute în Rețea cât și minute în afara Rețelei; Minutele naționale se pot utiliza și în Roaming pentru destinații din Spațiul Economic European SEE dacă Pachetul de Servicii achiziționat este un pachet cu Acces Roaming SEE inclus; pentru a beneficia de această regulă de consum, în conformitate cu Politica de utilizare rezonabilă de câștigurile în net rapid art.

Numărul de telefon MSISDN opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare numărul a cărui folosință este oferită Clientului fie de către Orange România, fie de către un alt furnizor de servicii de comunicații electronice în cazul portării  în Rețeaua Orangeîn scopul utilizării de către Client a Serviciilor furnizate de Orange România.

Clientul nu dobândește și nu poate dobândi proprietatea asupra Numărului de telefon.

Datele convertite în informații

Lascăr Catargiu nr. Cu titlu informativ, detalii despre oferta comercială a Orange România se pot solicita și Serviciului Clienți sau pot fi găsite și in Aplicatia YOXO sau în alte materiale informative emise de Orange România. Aceste pachete sunt  supuse  Regulamentului  UE  nr. După consumarea resurselor incluse în Pachet, tarifele standard de roaming pentru Serviciul de Roaming SEE sunt egale cu tarifele naționale standard aferente Pachetului deținut, la care Orange România are dreptul de a aplica o suprataxă în conformitate cu art.

Parola: șir de caractere alocat fiecărui Client în scopul protejării informațiilor referitoare la Client și al folosirii de către acesta, în siguranță, a Serviciilor furnizate de Orange România. Clientul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea în siguranță a Parolei și utilizarea acesteia.

Parola se poate modifica doar la solicitarea Clientului, singurul în măsură să o cunoască. Perioada de Facturare: perioada dintre două Date de Facturare consecutive.

comuniuneortodoxa.ro - Termeni și condiții de utilizare ai serviciului | comuniuneortodoxa.ro

Perioada minimă contractuală: perioada minimă pentru care Contractul este valabil, așa cum este menționată în Partea I a Contractului, acceptată de Client în momentul semnării Contractului sau a unui act de prelungire și care se calculează începând cu Data Activării.

Persoana de contact: persoana fizică autorizată sau desemnată de Client și acceptată de Orange România să îl reprezinte în relația contractuală cu Orange România. Rețeaua Orange România: rețeaua de comunicații electronice prin intermediul căreia se furnizează Serviciile oferite de Orange România în baza prezentului Contract. Serviciile: toate serviciile de comunicații electronice oferite de Orange România Clientului prin intermediul Rețelei Orange România, în baza Contractului, indiferent că sunt prestate în cadrul sau în afara Abonamentului, incluzând, după caz, Serviciile de bază, Serviciile incluse sau Serviciile suplimentare.

Servicii de bază: serviciile prin care Clientul are acces direct la Rețeaua Orange România, prin alegerea unuia sau mai multor Pachete de Servicii, fără a fi necesară activarea prealabilă a altor Servicii. Acestea sunt: Serviciul de Voce mobilăServiciul de Date prin linie mobilă.

YOXO - Abonamentul Mobil % Digital la Preț Minimal

Serviciul de informații abonați și Registrul Abonaților: serviciu de informații abonați sau de agendă telefonică pus la dispoziția abonaților de către furnizori autorizați în acest scop de către autoritatea competentă. Servicii incluse: reprezintă serviciile de care Clientul beneficiază automat, împreună cu Serviciile de bază, furnizate de Orange România în baza Abonamentului, în scopul sporirii confortului și satisfacției Clientului în ceea ce privește Serviciile și, în general, derularea Contractului.

Servicii suplimentare: servicii oferite de Orange România pe lângă Serviciile de Bază, activate automat sau la solicitarea Clientului, a căror utilizare poate presupune costuri suplimentare, conform ofertei comerciale a Orange România, de care Clientul ia cunoștință în momentul solicitării Activării acestora. Serviciile terților: servicii oferite de terți în raport cu prezentul Contract, de care Clientul poate beneficia la alegerea sa prin intermediul Orange România, dar asupra cărora Orange România nu deține controlul și nici opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare este răspunzător față de Client.

Tarif: suma percepută de Orange România Clientului pentru furnizarea unui anumit tip de Serviciu. Tarife Administrative: tarife percepute de către Orange România pentru prestarea unor servicii conexe, altele decât Serviciile de exemplu: tariful de reconectare, tariful opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare schimbarea numărului de telefon etc.

Teritoriu: teritoriul României. Termenul de Activare: termenul maxim dintre data semnării Contractului și data Activării Serviciilor, așa cum este precizat în Contract pentru fiecare tip de Servicii. Termen de Remediere: intervalul de timp, calculat în ore, cuprins între momentul recepționării de către Orange România a unei reclamații privind Deranjamentul unuia dintre Servicii, validat de Orange România, și momentul în care Serviciul respectiv a fost repus în funcțiune.

Utilizator: reprezintă persoana fizică autorizată de Client să beneficieze, în tot sau în parte, de Serviciile  oferite  de Orange România conform Contractului. Valoarea Abonamentului: suma fixă în RON cuprinsă în oferta comercială a Orange România, parte integrantă a Contractului, fără eventuale discounturi, comunicată Clientului în momentul semnării Clauzelor Contractuale de Bază sau a actului adițional prin care este modificată oferta comercială și datorată lunar de Client către Orange România, reprezentând contravaloarea Serviciilor contractate în baza Abonamentului.

Viteza maximă estimată de transfer al datelor pentru serviciul de acces la internet mobil: rata de transmitere a datelor pe care Clientul o poate experimenta în condiții reale.

opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare când muncești din greu nu ai timp să câștigi bani

Este specificată separat, pe tip de tehnologie de rețea. Viteza promovată de transfer al datelor pentru serviciul de acces la internet mobil: rata de transmitere a datelor pe care Orange România o utilizează în informările cu scop comercial, respectiv în promovarea ofertelor comerciale. Viteza promovată de transfer al datelor este egală cu viteza maximă estimată. Prelungirea tacită a Contractului La expirarea Perioadei minime contractuale, în cazul în care niciuna dintre părți nu comunică celeilalte părți intenția sa de încetare a Contractului, cu cel puțin 24 de ore înainte de expirarea Perioadei minime contractuale, Contractul se prelungește tacit pentru perioade succesive egale cu Perioada minimă contractuală.

La expirarea perioadei contractuale Contractul se prelungeste automat, iar Clientul primeste factura pentru urmatoarea perioada de 30 de zile. In momentul in care Contractul se prelungeste automat, Clientul primeste resursele sale din abonamentul in vigoare si plata Opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare lunare a Abonamentului sau se va retrage automat de pe cardul inscris in Aplicatie.

Modificarea datelor menționate în Partea I a Contractului sau a celor incluse în documentele solicitate de Orange România Clientul are obligația de a anunța imediat Orange România despre orice modificare intervenită pe parcursul derulării Contractului în legătură cu documentele și informațiile menționate în Partea I a Contractului sau prezentate în  vederea  Activării.

  1. Алистра окончательно потеряла счет всем изгибам и поворотам, когда они наконец вышли в длинный, совершенной прямой туннель, продуваемый холодным постоянным ветром.
  2. Воскликнул Олвин.
  3. Opțiunea binară de strategie 5 minute
  4. Мы же все еще в Диаспаре, и безопасности.
  5. По мере того как разворачивалась одиссея Олвина, сомнения, которые еще могли у них оставаться, постепенно рассеивались.

Dacă va exista o neconcordanță în ceea ce privește numirea sau revocarea unei persoane împuternicite din partea Clientului pentru gestionarea relației cu Orange România sau dacă există informații contradictorii, Orange România va avea dreptul să nu respecte cererile venite din partea Clientului până nu va primi informațiile utile și necesare cu privire la rezolvarea acestei neconcordanțe.

Orange România își rezervă dreptul de a suspenda furnizarea Serviciilor până la soluționarea acestei situații, reconectarea putând fi făcută numai în baza unei dovezi concludente primite de către Orange România în acest sens.

Clientul se va asigura că fiecare Persoană de contact va recunoaște și va accepta că Orange România nu este răspunzătoare pentru nicio consecință rezultată din exercitarea drepturilor Orange România menționate în această clauză.

Clientul va fi responsabil pentru fapte sau prejudicii de orice natură create în cazul nerespectării obligației menționate mai sus.

Situat OnLine

Clientul are dreptul de a modifica Serviciile suplimentare solicitate prin notificare scrisă transmisă către Orange România. O astfel de modificare are efect imediat sau de la Data de facturare ulterioară acestei solicitări în funcție de tipul solicitării formulate de Client. Perioada de gratie Orange România ofera Clientului o perioada de gratie de 48 de ore. Perioada de gratie incepe in momentul in care plata Abonamentului pentru urmatoarea perioada contractuala de 30 de zile esueaza, indiferent de motiv.

Din acel moment Clientul intra in Perioada de gratie. In Perioada de gratie, Orange activeaza Clientului serviciile aferente Abonamentului sau YOXO se va lua in calcul configurarea precedenta si le ofera timp de 48 de ore.

In acest timp Clientul are obligatia de a achita factura aferenta urmatoarei luni a abonamentului YOXO. In perioada de gratie clientul NU are acces la serviciile de roaming, indiferent de pachetul de baza. In cazul in care Clientul nu plateste factura in Perioada de gratie, serviciile lui de telefonie mobile vor fi suspendate.

Upgrade-uri Mondeo ST220 dupa Conversie Volan ! Acte Necesare, Preturi!

Va putea primi apeluri si sms-uri, dar nu le va putea initia. Daca in perioada de suspendare clientul nu achita factura, in a a zi, abonamentul YOXO va fi inchis. Daca in perioada de suspendare clientul achita factura, din momentul platii se vor reactiva serviciile de telefonie mobila ramase disponibile in luna respectiva.

Clientul poate afla oricând în mod gratuit statusul contului sau in Aplicatie. Obligațiile Orange România Orange România depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optimă a Serviciilor furnizate. Serviciile Orange România vor fi furnizate în Rețeaua Orange România 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în limitele și condițiile de calitate și securitate menționate în prezentul Contract. Serviciile de Voce și Date furnizate de Orange România funcționează prin transmiterea semnalelor radio-electrice.

Deoarece aceste semnale pot fi perturbate de surse radio-electrice externe, de diferite obstacole clădiri, tunele, denivelări accentuate ale solului etc. În plus, calitatea Serviciilor Orange România depinde de starea calitativă a terminalelor folosite.

Orange România nu poate fi considerată răspunzătoare pentru încălcarea de către Client sau de orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Serviciilor, scopul utilizării acestora sau conținutul transmis, stocat, expus sau care face, în orice mod, obiectul unei operațiuni efectuate cu sprijinul sau prin intermediul Serviciilor.

Calitatea Serviciilor poate fi afectată de anumiți factori aflați în afara controlului Orange România. Orange România nu răspunde de pierderile sau distrugerile, de orice natură, cauzate Clientului prin lipsa de acces la Servicii sau furnizarea de Servicii de calitate necorespunzătoare cauzate de factori în afara controlului Orange România de exemplu: acțiunea unor terțe persoane, folosirea unor echipamente necorespunzătoare din punct de vedere tehnic etc.

Orange România răspunde exclusiv pentru Serviciile sale și, prin urmare, nu răspunde pentru serviciile oferite de terțe părți, care   fac uz, în orice formă, de Serviciile sale. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Orange România nu răspunde pentru prejudiciile, de orice natură, suferite de Client în legătură cu Serviciile terților.

Orange România nu răspunde pentru terțe persoane care beneficiază de Servicii în absența unui contract încheiat între Orange România și o asemenea terță persoană. Orange România pune la dispoziția Clienților informații utile referitoare la Servicii și la modul de utilizare a acestora prin intermediul broșurilor și al altor documente care pot fi solicitate Orange România și partenerilor săi, precum și prin site-ul Orange România, Serviciul Clienți.

Informațiile la care e nyman logica determinării valorii opțiunilor face referire în prezentul articol sunt valabile începând cu data aducerii lor la cunoștinta Clienților, cu excepția situației în care se menționează expres o altă dată. Despăgubirile se acordă prin creditarea Clientului în factura aferentă lunii următoare.

Acestea se acordă ca urmare a reclamației Clientului și după analizarea în prealabil a tuturor circumstanțelor existente care justifică acordarea de despăgubiri. În cazul în care Clientul este nemulțumit de despăgubirile acordate de către Orange România acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente, în vederea recuperării prejudiciului suferit.

Termenul de remediere a Deranjamentelor Serviciului opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare Voce este de 24 de ore, cu excepția situațiilor în care  termenul nu poate fi respectat din cauze neimputabile Orange România — de exemplu, condiții meteo nefavorabile, orice cauze care conduc la imposibilitatea de acces la echipamentele Orange România etc.

  • Orange Money lansează My Reserve, o soluție de finanțare pentru telefoane și accesorii
  • Afaceri pe internet fără investiții

Aceste despăgubiri se calculează proporțional cu Valoarea Abonamentului pentru  Servicii  de  Voce  și  durata pe care Serviciul de Voce nu a funcționat. Despăgubirile pot fi solicitate într-un termen de maxim 30 de zile de la data apariției Deranjamentului Serviciului de Voce. Clientul are acces nerestricționat la serviciile de urgență — prin apel la numărul unic - iar informația de localizare este transmisă în conformitate cu prevederile legale.

Obligațiile Clientului Orange România oferă posibilitatea Clientului de a proteja accesul la Datele sale personale prin utilizarea Parolei, iar Clientul este singurul răspunzător pentru acțiunile și inacțiunile sale care au drept consecință accesul terților la Parola Clientului. Clientul se obligă să utilizeze Serviciile în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu prevederile acestui Contract și cu instrucțiunile de utilizare furnizate de Orange România, să se abțină de la orice acțiuni și să evite orice inacțiuni care pot aduce prejudicii imaginii, numelui, mărcilor sau oricăror alte drepturi ale Orange România.

Clientul are obligația de a aduce la cunoștința Utilizatorului prevederile Contractului și de a depune toate eforturile pentru a determina Utilizatorul să respecte prevederile Contractului. Clientul poartă întreaga răspundere privind utilizarea cartelei SIM, indiferent de utilizatorul final al acestora și indiferent de tipul echipamentului folosit împreună cu cartela SIM.

Utilizarea cartelelor SIM sau a Serviciilor Orange în alte scopuri decât cele pentru care au opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare oferite Clientului în calitate de utilizator final este permisă numai cu acordul expres prealabil și exprimat în scris al Orange România și cu aplicarea tarifelor corespunzătoare unei asemenea utilizări.

Furnizarea de Servicii de bază în afara Abonamentului și Tarifele aplicabile acestora Pentru a putea utiliza resurse suplimentare fata de cele incluse in  abonamentul YOXO, clientul are la dispozitie optiuni.

Tarifele percepute de Orange România pentru furnizarea Serviciilor de bază în afara Abonamentului și modul de calcul al acestora sunt prevăzute în Brosura de Tarife si Servicii. Orange Romania are dreptul sa modifice oricand tarífele abonamentului YOXO sau ale optiunilor dedícate.

  • Efectuarea unei taxe de activare micro-plată test utilizând un card de plată, cu opțiunea de salvare a acestuia pentru o plată ulterioară pentru utilizarea unui Vehicul, fără a fi necesar trimiterea datelor complete ale cardul de plată plata cu un clic.
  • Câștigați bani pe internet cu orice

Orange Romania se obliga sa anunte clientii cu minim 30 de zile inainte de intrarea in vigoare a noilor tarife. Tarifele aplicabile Serviciilor suplimentare și Serviciilor terților Tarifele percepute de Orange România pentru furnizarea Serviciilor suplimentare solicitate de Client și modul de calcul al acestora sunt prevăzute în ofertele comerciale emise de Orange România și care fac parte integrantă din Contract. Modificarea Tarifelor se va efectua cu respectarea art. În cazul în care Clientul nu acceptă modificările survenite în legătură cu Tarifele aplicabile Serviciilor suplimentare, Clientul poate opta pentru neutilizarea Serviciului suplimentar respectiv.

Clientul poate obține informații actualizate privind Tarifele prin apel la Serviciul Clienți, pe www. Tarifele Serviciilor terților sunt cele prevăzute în materialele emise de terți. Facturarea și termenele de plată Orange România își rezervă dreptul de a opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare accepta plăți în avans în urma unei solicitări a Clientului în acest sens.

Orange România emite facturi în formă electronică în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Părțile convin că transmiterea facturii către Client se va face prin postarea acesteia în formă electronică în Aplicația YOXO, iar obligația de plată a Clientului este independentă de accesarea contului sau de disponibilitatea acestuia. Factura va fi transmisă electronic, iar Clientul nu va primi factura pe suport de hârtie. Neprimirea facturii nu exonerează Clientul de la plată, Clientul fiind obligat să se intereseze despre cuantumul sumei facturate.

Informațiile necesare pentru crearea contului sunt afișate pe adresa www. Clientul poate obține detalii despre modalitatea de transmitere a facturii pe www. Clientul declară și recunoaște că oricare și toate sumele cuprinse în facturile Orange România reprezintă creanțe certe, lichide și exigibile în condițiile prevăzute la art.

La expirarea termenului de gratie, Orange România poate suspenda accesul Clientului la Servicii până la plata integrală a facturii. Pentru reconectare Clientul va fi obligat să achite contravaloarea facturii și ulterior reconectării, tariful de reconectare pe factura următoare.

În cea de-a a zi calendaristică de la data emiterii facturii, în cazul în care Clientul nu a plătit integral sumele datorate, Orange România este îndreptățită să rezilieze prezentul Contract conform art. Orange România emite facturi nedetaliate, dar care conțin toate elementele obligatorii prevăzute de Codul Fiscal.

Emiterea facturilor detaliate se efectuează numai în baza cererii exprese a Clientului, în condițiile plății tarifului administrativ corespunzător acestei solicitări. Informațiile oferite in cadrul Aplicatiei YOXO in sectiunea Consum, actualizat periodic, au un caracter strict orientativ și nu sunt opozabile Orange România. In cazul in care cardul a expirat sau fondurile sunt insuficiente, clientul are obligatia sa inregistreze un nou card in Aplicatia YOXO.

opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare investiții 2021 internet

In cazul in care clientul doreste sa schimbe cardul inscris in Aplicatie, pentru a verifica valabilitatea cardului, i se va retrage 1 ron de pe card. Suma de 1 ron se va returna in aceeasi zi.

opțiunea este oferită clientului fără costuri suplimentare pagini fiabile ale opțiunilor binare

Orange România va transmite Clientului răspunsul motivat la reclamația formulată, în termen de 30 treizeci de zile calendaristice de la data primirii reclamației.