Prezentare generală a pieței financiare. REPUBLICA MOLDOVA COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE - PDF Kostenfreier Download


Acest raport anual prezintă evenimentele din anul calendaristic şi reflectă situația la 31 decembrie Reproducerea publicaţiei este interzisă, iar utilizarea datelor în diferite lucrări este permisă numai cu indicarea sursei.

Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. Realizarea obiectivelor de activitate ale CNPF Reglementarea pieței financiare nebancare Autorizarea, înregistrarea și licențierea participanților la piața financiară 27 nebancară 2.

prezentare generală a pieței financiare

Monitorizarea şi controlul activității participanților profesioniști la piața 31 financiară nebancară 2. Protecţia drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară Activitatea juridică Atestarea specialiştilor pieței financiare nebancare Stabilitatea financiară 2. Activitatea de cooperare instituțională internă Activitatea de cooperare internaţională Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pe 54 piaţa financiară nebancară Capitolul II. Evoluţia pieţei valorilor mobiliare Piaţa primară a valorilor mobiliare Piaţa secundară a valorilor mobiliare Participarea investitorilor străini în operaţiuni pe piaţa valorilor mobiliare Rezultatele financiare ale activităţii societăţilor pe acţiuni Activitatea participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare 70 II.

Fondul de protecţie a victimelor străzii III. Evoluţia sectorului de microfinanţare Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut Activitatea organizaţiilor de microfinanţare IV. Este o adevărată provocare de a te afla la cîrma autorității de supraveghere a pieței financiare nebancare și, respectiv, de a dirija cu procesele aferente evoluției tuturor segmentelor pieței, astfel încît eforturile concertate ale echipei pe care o conduc și ale partenerilor de dezvoltare și participanților pieței să asigure atingerea obiectivului strategic: o piață financiară nebancară mai sigură, mai solidă, mai transparentă și mai responsabilă, care lucrează pentru economie și societate în ansamblu.

Incarcă...

Activitățile desfășurate în anul fac parte din agenda de reforme cuprinse în Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii și planul de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Convergența cadrului de reglementare și armonizare cu normele și abordările Uniunii Europene este o precondiție a negocierilor Acordului de Asociere RM - UE și Acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător.

În consecință, reforma ambițioasă ce ține de reglementarea corespunzătoare a serviciilor financiare prin intrarea în vigoare la 14 septembrie a Legii privind piața de capital este salutată ca o contribuție importantă la procesul de armonizare a Republicii Moldova la standardele UE.

Obiectivul respectivei legi este de a stabili un set cuprinzător de norme ce facilitează apariția noilor oportunități pentru societățile de investiții prin gama serviciilor oferite, scăderea costurilor de capital, reglementarea sistemelor multilaterale de tranzacționare, instituirea noului regim de protecție a investitorilor etc.

Finalmente, cadrul legislativ respectiv și cel normativ aferent urmează să realizeze rolul său important de atragere a investițiilor pentru companii.

Cu referire la piața asigurărilor menționez că consolidarea regimului de solvabilitate actual pentru societățile de asigurare necesită o abordare complexă atît prin filiera activităților de reglementare, cît și prin filiera activităților de supraveghere, destinate să evalueze bonitatea asigurătorilor cu reflectarea mai îndeaproape a poziției financiare globale a fiecărui asigurător, a profilului de afaceri și a strategiei de gestionare a riscurilor de către aceste entități.

Reglementările prudențiale ale activității de asigurare în anul vizează, în special, condițiile de avizare a încheierii tranzacțiilor de proporții, modul de stabilire a primei de asigurare și a metodelor actuariale aplicate la calcularea 8 9 primei de asigurare de bază și coeficienților de rectificare aferenți, amendarea prevederilor privind aplicarea sistemului bonus-malus și modul de determinare a uzurii. Respectivele reglementări s-au ciocnit de o reacție rigidă a sectorului de asigurări, ceea ce impune desfășurarea de către CNPF a prognoză ripple xrp de conciliere a tuturor aspectelor în cadrul unui dialog direct cu entitățile supravegheate, pentru a exclude impedimentele existente la înregistrarea progreselor de implementare a standardelor de solvabilitate.

Evaluarea implementării principalului document de politici pe piața financiară nebancară Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii se efectuează în baza indicatorilor de monitorizare.

prezentare generală a pieței financiare

Valoarea acestora înregistrată în anul prezentare generală a pieței financiare că a fost depășită mărimea prognozată pentru piața valorilor mobiliare, cu excepția volumului emisiunilor de valori mobiliare. Acest fapt constată tendinţa de îmbunătăţire a percepţiei investitorilor faţă de riscurile asociate plasamentelor pe piața secundară a valorilor mobiliare.

Functii 1. Piata de capital din Romania 1. Functii In functie de obiectul tranzactiilor, schimburile comerciale s-au structurat in doua mari piete: u    piata marfurilor; u    piata valorilor sau piata financiara. Piata financiara este locul de intalnire al detinatorilor de capitaluri disponibile din economie cu cei care au nevoie de respectivele capitaluri pentru derularea diverselor activitati. Motivele celor care apeleaza la piata de capital pot fi extrem de variate.

Pe piața asigurărilor, cu toate că s-au înregistrat creșteri în raport cu anul a majorității indicatorilor, valoarea acestora nu a generat depășiri față de cea prognozată, cu excepția valorii capitalului propriu al societăților de asigurare și a rezervelor de asigurare.

Volumul primelor de asigurare subscrise în creștere cu 10 la sută nu a asigurat majorarea profitului obținut de către societățile de asigurare ca rezultat al activității desfășurate. Indicatorii sectorului de microfinanțare denotă desfășurarea de către entitățile de microfinanțare a activităților prudente de evaluare continuă a riscurilor, precum și implementarea practicilor de acordare a împrumuturilor responsabile.

  • Este posibil să trăiești cu opțiuni binare
  • Cum să faci bani rapid pe o mașină și
  • PIATA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALA
  • Было так спокойно и славно, и Олвин испытывал полнейшее удовлетворение.

Pe cînd valoarea portofoliului de împrumuturi acordate de asociațiile de economii și împrumut nu a realizat așteptările scontate, portofoliul organizațiilor de microfinanțare înregistrează tranzacționarea în țară creștere în raport cu anul de 19 la sută.

Anul a fost un an bogat în evenimente de anvergură prin găzduirea Seminarului Regional pentru supraveghetorii în asigurări din Europa Centrală şi de Est, Asia Centrală şi Transcaucazia privind protecţia şi educarea consumatorului, reuniunii Grupului Euroasiatic privind guvernarea corporativă pentru dezvoltarea pieței de prezentare generală a pieței financiare și a şedinţelor XVI și XVII ale Consiliului conducătorilor organelor de stat de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare ale statelor-membre ale CSI.

Reuniunile prenotate au avut drept scop asigurarea schimbului de experiență privind practicile internaționale și implementarea inovațiilor pe piața autohtonă.

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar Legea nr. De asemenea, actul normativ include definiții ale principalelor  noțiuni utilizate în mod curent în acest domeniu. Legea nr.

Un rol pro-activ pentru dezvoltarea pieței l-au avut activitățile de promovare a produselor pieței financiare nebancare și de protecție a consumatorilor de servicii financiare nebancare, instrumentariul fiind unul divers. Astfel, a fost realizată o cooperare eficientă cu autorităţile publice, structurile neguvernamentale şi participanţii la piaţa financiară nebancară, desfășurate măsuri de informare a publicului larg, dezvoltate reglementări conform celor mai bune practici de protecţie a consumatorului, precum și asigurat accesul la comunicare.

CNPF, în colaborare cu partenerii de dezvoltare, a organizat un ciclu de seminare pentru angajaţii asociaţiilor de economii și împrumut, în cadrul cărora au fost puse în discuţie ultimele modificări și completări legislative referitoare la 9 10 activitatea AEÎ în calitate de agent bancassurance pe definirea opțiunilor emitentului asigurărilor, metodele și tehnicile de vînzare a asigurărilor în domeniul: agriculturii, auto, de viață, de bunuri în corelație cu strategiile managementului agentului bancassurance.

Tipuri De Piețe Financiare

Actualmente, CNPF valorifică cu succes rezultatele asistenței acordate de Guvernul Republicii Polone, acestea meterializîndu se în șirul de acte normative în proces de elaborare aferente implementării Legii privind piața de capital.

Experiența prezentată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia pentru angajații CNPF, precum și pentru participanții profesioniști, a asigurat perceperea clară a aspectelor practice ce vizează instrumentariul de reglementare și supraveghere a participanților pieței de capital armonizat cu cerințele complexe comunitare.

În concluzie, activităţile desfăşurate de către CNPF în anul au avut ca scop principal asigurarea stabilităţii pieței financiare nebancare la nivel sistemic, prin adoptarea şi implementarea unor practici de piaţă corecte, precum şi prin asigurarea protecţiei investitorilor și consumatorilor de servicii financiare nebancare împotriva practicilor neloiale, elemente care contribuie activ la consolidarea pieţei autohtone şi la îmbunătăţirea climatului investiţional al țării.

Sînt convins că în viitor piața financiară nebancară națională va asigura standarde de activitate europene. Acest deziderat cartografiază pentru noi ca autoritate de supraveghere provocările și prioritățile care trebuie să fie abordate în contextul vectorului de integrare în UE şi prezintă un cadru strategic pentru realizarea reformelor în următorii ani.

Puteți afla mai multe despre tranzacționarea pieței Forex în cursul de tranzacționare Forex oferit de Admiral Markets online. Curs de Tranzacționare Piețele Financiare Derivate Instrumentele derivate sunt titluri care sunt conectate la un activ de bază și sunt uneori utilizate ca o acoperire împotriva modificărilor de preț. Speculatorii pot utiliza aceste instrumente pentru a se proteja împotriva riscurilor sau pentru a-și asuma riscurile pentru a obține beneficii financiare potențiale. Piața Materiilor Prime Piața materiilor prime include mărfuri tari precum aurpetrol și mărfuri moi precum produsele agricole și produsele pentru animale. Investitorii și traderii pot deține indirect o marfă dată cumpărând acțiuni sau cumpărând direct opțiuni, un contract futures sau un contract CFD.

Misiunea, conducerea și organizarea CNPF 1. CNPF este condusă de Consiliul de administraţie, care este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv preşedintele şi doi vicepreședinți ai Consiliului de administraţie.

Membrii Consiliului de administrație sînt desemnați de Parlament pe un termen de 5 ani. Misiunea Misiunea CNPF este de a contribui la asigurarea stabilității și dezvoltării pieței financiare nebancare și de a consolida încrederea în sectoarele pieței și participanții profesioniști ai acesteia. Atribuțiile În conformitate cu cadrul legislativ și normativ care guvernează activitatea CNPF, prezentare generală a pieței financiare de bază sînt: - elaborarea strategiei prezentare generală a pieței financiare dezvoltare a pieței financiare nebancare; - adoptarea deciziilor și dispunerea de măsuri executorii pentru participanții pieței financiare nebancare; - acordarea, retragerea, suspendarea și reperfectarea licenţelor și autorizațiilor participanţilor profesionişti ai pieței financiare nebancare; - stabilirea cerințelor prudențiale pentru participanții profesioniști ai pieței; - efectuarea unei supravegheri continue privind respectarea legislaţiei în domeniu, inclusiv a normelor prudenţiale; - efectuarea analizei activităţii participanţilor profesionişti cu scopul de a identifica situaţiile care pun în pericol interesele legitime ale investitorilor și consumatorilor de servicii financiare, precum și stabilitatea pieței financiare nebancare în ansamblu.

Tabelul nr.

REPUBLICA MOLDOVA COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE - PDF Kostenfreier Download

Indicatori de monitorizare prognoza efectiv 1. Volumul emisiunilor de valori ,2 ,4 ,3 ,0 ,0 ,1 mobiliare, mil.

prezentare generală a pieței financiare

Volumul tranzacțiilor cu valori ,9 ,1 ,0 ,5 ,0 ,6 mobiliare, mil. Volumul tranzacțiilor bursiere, - mil.

Volumul investițiilor străine atrase prin emisiunile de valori mobiliare, - mil. Volumul primelor de asigurare subscrise, - mil. Volumul primelor de asigurare în asigurările de viață, - mil.

Volumul rezervelor de asigurare, mil.

Piața Financiară Definiție

Capitalul propriu al societăților de ,7 ,7 ,4 ,8 ,0 ,9 asigurare, mil. Portofoliul de împrumuturi acordate de asociațiile de economii și împrumut, - mil.

prezentare generală a pieței financiare

Portofoliul de împrumuturi acordate de organizațiile de microfinanțare, - mil. Cerințele prudențiale stabilite față de societățile de asigurare au condiționat creșterea volumului rezervelor de asigurare. Cu toate că volumul primelor de asigurare subscrise a crescut cu 10 la sută în față de valoarea acestui indicator înacest fapt nu a asigurat majorarea profitului obținut ca rezultat al activității desfășurate de către societățile de asigurare.

  1. Ничто не изменилось; горы по-прежнему сторожили дремавшую страну.
  2. Prezentare generală CNSF - Acasa - MFP
  3. Это откровение слегка насторожило Элвина, но все же не слишком поразило .
  4. Indicatori săgeată de opțiuni binare

Menționăm că rata de finanțare din depuneri a împrumuturilor acordate de asociațiile de economii și împrumut de categoria B se menține la nivelul anuluiceea ce atestă asigurarea unei independențe financiare confortabile față de sursele externe de finanțare. Măsurile de realizare a obiectivelor Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii au fost direcționate spre îmbunătățirea condițiilor de activitate pentru operatorii pieței financiare, dezvoltarea infrastructurii pieței, precum și implementarea tehnologiilor informaționale moderne.