Diferențele dintre opțiune și mandat


Post navigation

Dan CHIRICĂ Unul din cele mai importante și complexe contracte, mandatul, deși beneficiază de o nouă reglementare cuprinsă în NCC noul Cod civilcontinuă să rămână învăluit într-un oarecare halou de terra incognita, în dreptul nostru fiind tratat de cele mai multe ori simplist. Dintre problemele dificile și controversate privitoare la acest contract ne-am propus în prezentul studiu să le abordăm pe cele referitoare la: obiectul prestației mandatarului I ; întinderea mandatului II ; Depășirea limitelor mandatului III ; dreptul mandatarului la remunerație IV ; mandatul fără reprezentare reprezentarea indirectă și contractul de prête-nom V.

Pentru a putea înțelege problematica obiectului prestației mandatarului o foarte succintă prezentare a evoluției în timp a acestui contract se impune. Scurte considerații asupra evoluției concepțiilor cu privire la contractul de mandat 2. În concepția dreptului roman, care nu cunoștea instituția reprezentării perfecte încheierea actului juridic de către mandatar în numele și pe seama mandataruluimandatul putea să aibă ca obiect al prestației mandatarului la fel de bine atât îndeplinirea unor acte materiale, cum ar fi acelea de a curata, a călca sau a repara haine, cât și a unor acte juridice, cum ar fi acelea de a cumpăra o proprietate pentru mandant sau de a se îngriji de afacerile lui [1].

Ceea ce caracteriza contractul de mandat la Roma nu era însă, așa cum se întâmplă în prezent, natura activității îndeplinite de mandatar pentru mandant, ci faptul că era executată cu titlu gratuit, fiind considerat un serviciu făcut între prieteni.

Din punct de vedere practic, acest contract poate fi utilizat atunci cand o parte doreste sa se oblige ferm si irevocabil spre exemplu sa transmita dreptul de proprietate asupra unui bun, in vreme ce cealalta parte isi pastreaza dreptul de a opta sau nu in acest sens. In cazul in care aceasta ultima parte nu opteaza spre cumparare pierde pretul platit la incheierea actului, iar in cazul in care opteaza in sens pozitiv, devine automat proprietar, fara a mai fi necesara prezenta vanzatorului. Cu toate că pactul de opţiune poate fi utilizat, cel puţin teoretic, pentru încheierea unei multitudini de contracte spre exemplu contracte de închiriere, gaj, ipotecă, sau muncăel este cel mai adesea utilizat în vederea perfectării contractelor de vânzare-cumpărare.

Ulterior, nu fără oarecare ipocrizie, s-a admis că mandantul poate recompensa pe mandatar drept mărturie a recunoștinței pentru serviciul făcut dezinteresat de acesta cu un onorariu honor acordat în afara contractului de mandat, cu titlu de gratitudine, nu cu titlu de contraprestație [3].

După căderea Imperiului Roman, timp de mai multe secole, diferențele dintre opțiune și mandat roman s-a eclipsat, fiind redescoperit și resuscitat în Vechiul Drept francez de glosatori începând cu secolul al XII-lea.

Browser incompatibil

În schimb, spre deosebire de dreptul roman, mai întâi, conţinutul activităţilor specifice susceptibile de a intra în s6ufera prestaţiilor mandatarului s-a lărgit incluzând profesiunile liberale recentrate asupra activităţilor intelectuale şi artisticecare în dreptul roman fuseseră lăsate în afara sferei contractuale, dispreţuite şi deci incluse în sfera locatio conduction — locațiunii serviciului rămânând în continuare doar activităţile manuale [6].

Ulterior, începând din secolul al XVI-lea s-a admis că atunci când mandatarul avea ca misiune încheierea unor acte juridice, efectele acestora se vor produce în persoana mandantului, punându-se astfel bazele principiului reprezentării perfecte [7].

Codul civil Napoleon din anul defineşte la art. Reprezentarea devine astfel un element care ţine de esenţa recenzii ale programului pentru a câștiga bani pe internet, astfel încât misiunea mandatarului se concentrează pe încheierea unor acte juridice pe seama mandantului, în vreme ce, printr-un efect reflex, de resortul locaţiunii lucrărilor antreprizei rămâne îndeplinirea unor acte materiale [8].

Potrivit dispozițiilor art.

diferențele dintre opțiune și mandat evaluarea platformelor pentru opțiuni binare

Prin urmare, gratuitatea nu mai este de esența mandatului așa cum era în dreptul romanci devine o chestiune de natura lui, părțile putând deroga prin convenție de la aceasta [9]. Trebuie însă menţionat şi subliniat faptul că în viziunea autorilor Codului civil francez, în pofida dispoziţiilor art.

diferențele dintre opțiune și mandat depozit de costuri forex

Odată cu dezvoltarea capitalismului şi a relaţiilor comerciale evoluează şi concepţiile sociale, vechiul dispreţ faţă de ocupaţiile manuale lucrative fiind înlocuit cu postulatul egalităţii între munca fizică şi cea intelectaulă.

Astfel, în anulavocatul bordelez Jean-Baptist Duvergier, continuând Tratatul lui Touillier consacrat Codului civil francez, atacă frontal concepţia Codului privitoare la mandat, scoţând în evidenţă, mai întâi, că este o ipocrizie ca mandatul să fie inclus în continuare în sfera actelor cu titlu gratuit atunci când se plăteşte un onorariu honorîn timp ce locaţiunea lucrărilor este inclusă în sfera actelor de comerţ întrucât are stipulat un preţ, mai apoi, pentru că această concepţie este inexactă prin faptul că include în sfera mandatului actele legate de exercitarea profesiunilor liberale medicina, avocatura, notariatul, activitățile artistice etc.

Termeni și condiții generale pentru companiile mari

Lucrurile stau la fel în cazul mandatului salariat. Însă cel care închiriază munca sa antreprenorul — n.

Din contra, mandatarul acţionează în numele mandantului; capacitatea şi voinţa mandantului sunt cele care dau forţă şi efecte actelor sale … Dacă ceva este făcut de o persoană pentru alta și există îndoială dacă aceasta s-a făcut în executarea unei locaţiuni a lucrării antrepriză — n. În această optică, serviciile prestate de liber profesioniști medici, avocați, notari, arhitecți, artiști etc.

Noii chei de lectură a textelor Codului civil Napoleon concepută de Duvergier, cu totul diferită de cea a autorilor acestui Cod, deşi primită imediat de o serie de doctrinari de seamă Aubry et Rau, Taulier, Laurent, Mourlon, Guillouard, Huc, Baudrry-Lacantinerie et Wahl,i-a trebuit o jumătate de secol pentru a fi acceptată în cele din urmă și de practica judiciară [13]iar apoi de toată lumea.

În dreptul nostru civil anterior Codului civil de laCodul Calimah, inspirat de Codul civil austriac din conţinea dispoziţii art. Această concepţie s-a păstrat şi după adoptarea Codului civil de lafiind susţinută de doctrină și jurisprudență [14]. Obiectul prestației mandatarului sub regimul noului Cod civil 7.

Acces Rapid Meniu

Urmând modelul altor sisteme de drept în speță, art. Așadar, în sensul dispozițiilor art.

diferențele dintre opțiune și mandat opțiune în mt5

Poate fi vorba de orice act juridic, fie acesta unilateral renunțarea la un drept;  ratificarea unui act; denunțarea unui contract; confirmarea unui act etc. Este posibil ca executarea mandatului să fie însoțită și de anumite acte materiale sau intelectuale, cum ar fi cazul celor de consiliere a clientului de către avocatul pe care l-a angajat pentru a-l reprezenta într-un proces, reprezentarea în proces fiind o activitate caracteristică unui contract de mandat, pe când consilierea este o activitate specifică unui contract de antrepriză.

Tot astfel, se poate întâmpla ca arhitectul care a convenit cu beneficiarul proiectarea și ridicarea unei construcții, prestații specifice contractului de antrepriză, să fie împuternicit de acesta din urmă să depună documentația necesară în vederea obținerii autorizației de construire în numele și pe seama lui și să îl reprezinte în fața autorităților competente, activități care sunt specifice contractului de mandat.

În situațiile de genul celor de mai sus, fiecare dintre activitățile specifice vor fi guvernate de regulile specifice mandatului, respectiv antreprizei, calificarea fiind așadar distributivă datorită diferențelor nete dintre cele două contracte, nefiind posibilă o calificare unitară în temeiul principiului accesorium sequitur principale [16].

Probleme controversate privitoare la contractul de mandat

Același lucru se întâmplă și în dreptul Québec, în practica judiciară statuându-se bunăoară că intermediarul curtierul de asigurări este un mandatar fie al asigurătorului, dacă discută prețul și condițiile poliței de asigurare cu asiguratul, fie al acestuia din urmă dacă, prin mijlocirea intermediarului, a urmărit să găsească un asigurător care să-și asume riscurile care îl interesau diferențele dintre opțiune și mandat el diferențele dintre opțiune și mandat încheierea unei polițe de asigurare [19].

În alte spețe, de asemenea, s-a judecat că intermediarul curtierul de valori mobiliare este un mandatar al clientului [20]. În dreptul francez, această concepție a fost combătută, arătându-se că, cel puțin în lumina dispozițiilor art. Firește însă că, în cazul în care intermediarul nu este împuternicit să participe activ la procedura de negociere, ci doar să comunice oferta emitentului către destinatarul acesteia sau acceptarea destinatarului ofertei către ofertant, fiind deci un simplu mesager nuntiusnu mai este vorba despre un mandat, ci despre o activitate specifică antreprizei [24].

Acces Rapid Servicii

De asemenea, din prevederile art. În legătură cu contractul de agenție, care este reglementat într-un capitol distinct de cel consacrat mandatului Cap. De altfel, în dreptul nostru, chiar și sub regimul reglementărilor anterioare NCC, contractul de agenție era considerat a fi o specie a contractului de mandat art.

NCC nu s-a îndepărtat nici el de la această concepție, stipulând la art. Există și alte reglementări exprese din care rezultă că activitatea de negociere desfășurată de un intermediar este una specifică mandatului. În acest sens sunt, bunăoară, dispozițiile art.

diferențele dintre opțiune și mandat anunțuri de locuri de muncă de la domiciliu lombardia

În concluzie, în prezent, în dreptul nostru, având în vedere și caracterul monist al reglementării NCC, prin unificarea dreptului obligațiilor civile și comerciale [29]știut fiind că mandatul comercial avea o sferă mai largă de cuprindere decât cel civil, obiectul prestației mandatarului constă nu numai în încheierea de acte juridice pe seama mandatarului, ci și în operațiunile prealabile specifice de negociere și de intermediere în vederea încheierii unui anumit contract desfășurate în numele și pe seama mandantului reprezentare perfectă sau în numele său al mandataruluidar pe seama mandantului reprezentare imperfectăadică prin învestirea agentului sau intermediarului cu o putere de a exprima în cadrul acestora un interes al altuia, distinct de al său, o voință care nu este a sa, ci a celui care i-a delegat acea putere, și care, ca atare, îl leagă nu pe el însuși, ci, în ultimă instanță, pe cel care i-a conferit acea putere.

Faptul că discuția de mai sus nu prezintă doar un simplu interes teoretic, ci unul cu pronunțat caracter practic este demonstrat de situația creată într-o speță care credem că merită toată atenția. În cazul din speța în discuție, Universitatea din Târgu-Jiu a lansat o chemare la ofertă pentru achiziționarea unei construcții cu teren.

Ca urmare a acestei chemări la ofertă, o persoană fizică, A, a făcut o ofertă de vânzare, iar universitatea a împuternicit o comisie de negociere să intre în legătură cu ofertantul pentru a stabili valoarea imobilului pe baza unei expertize. Expertiza s-a realizat, iar negocierile s-au finalizat prin încheierea unui proces-verbal. Ulterior însă, universitatea a achiziționat un alt imobil de la un alt ofertant pe baza unui contrat de vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică.

În această situație, A a acționat Universitatea în judecată solicitând ca pârâta să fie obligată la perfectarea vânzării imobilului, pe considerentul că procesul-verbal de negociere a avut valoarea unei promisiuni sinalagmatice de vânzare-cumpărare.

Pârâta s-a apărat invocând faptul că procesul-verbal de negociere semnat de reclamant și comisia de negociere a fost respins de Senatul Universității, care a hotărât achiziționarea unui alt imobil.

Account Options

Tribunalul Gorj a admis acțiunea reclamantului și a perfectat prin hotărârea sa contractul de vânzare-cumpărare dintre părți. În apel însă soluția instanței de fond a fost infirmată, acțiunea reclamantului fiind respinsă ca neîntemeiată [30].

În principiu, așa cum litigiul a fost angajat de reclamant, soluția instanței de apel este corectă.

diferențele dintre opțiune și mandat opțiuni în loc de oprire

Ceea ce ar mai fi de adăugat din această perspectivă ar mai fi faptul că, întrucât, într-adevăr, acceptarea ofertei este un act forex curse ruble dispoziție, iar un asemenea act, în lumina dispozițiilor art.

Ceea ce este însă mult mai interesant de analizat în speță și ar merita toată atenția ar fi dacă nu cumva conduita Universității și a comisiei de negociere desemnate de aceasta față de reclamantul din speță nu ar fi putut fi analizată și eventual sancționată juridic cu mai multe șanse de reușită dintr-o altă perspectivă și pe alte temeiuri juridice decât cele fixate prin acțiunea introductivă de instanță. Într-adevăr, dacă discuția s-ar fi situat pe terenul principiului potrivit căruia negocierile contractuale trebuie purtate cu bună-credință, cu respectarea obligațiilor de loialitate și securitate care impun coerență în comportament, a căror nerespectare atrage sancționarea cu obligarea la daune-interese a părții față de partea ale cărei așteptări legitime au fost nesocotite de cealaltă parte [31]în cazul din speță, existau pentru reclamant șanse considerabile de a obține câștig de cauză, ruperea negocierilor din partea Universității fiind intempestivă, făcută cu nerespectarea exigențelor bunei-credințe întrucât s-a produs într-o fază avansată a discuțiilor practic, după încheierea lor și fixarea prețului și fără un motiv serios care să le fi putut justifica [32].

Termeni și condiții

Din perspectiva ruperii negocierilor față de reclamant în cazul din speță, problema care se putea pune era dacă Universitatea putea fi ținută sau nu să răspundă, de vreme ce negocierile și procesul-verbal prin care s-a realizat o opțiuni de profit yuri asupra prețului nu au fost purtate direct de organele abilitate să angajeze juridic Universitatea, ci de către așa-zisa comisie de negociere.

Mai exact, se putea pune problema dacă diferențele dintre opțiune și mandat de negociere reprezenta sau nu din punct de vedere legal Universitatea în discuțiile cu reclamantul, așadar dacă era sau nu mandatară a acesteia. În ceea ce ne privește, considerăm că, deși comisia de negociere nu era o entitate juridică distinctă, neavând un statut legal persoană juridică, organ al Universității etc.