Semnificația contractului de opțiune. Meniu de navigare


tastatură pentru tranzacționare cât de mult este un cont forex pentru a deschide

Autoritate competentă ANRE -Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei C Cale de alimentare — totalitatea instalațiilor situate între punctul de racordare la reţeaua distribuitorului și punctul de delimitare dintre distribuitor și consumator.

Calitate a energiei electrice — totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la frecvența tensiunii, amplitudinea și variația tensiunii, goluri de tensiune, nesimetria tensiunii pe cele trei faze, flicker, armonici și interarmonici, supratensiuni temporare și tranzitorii.

Calitate comercială a furnizării — însușire asociată relațiilor semnificația contractului de opțiune se stabilesc între un opțiuni binare pe 24 de ani și clienții săi în legătură cu pachetul de servicii aferent furnizării.

Continuitate în alimentarea cu energie electrică — caracteristică a alimentării cu energie electrică ce se referă la durata și frecvența întreruperilor în livrarea energiei electrice. Contor de decontare — contor montat în punctul de măsurare în baza căruia se realizează decontarea semnificația contractului de opțiune electrice tranzitate; Contor martor — contor de energie electrică având rolul de a măsura energia electrică în paralel cu contorul de decontare; Contract-cadru de furnizare a energiei electrice — contract reglementat de furnizare a energiei electrice, ale cărui clauze minimale obligatorii sunt stabilite de către autoritatea competentă.

Contract de furnizare — document elaborat de comun acord între părțile contractante, care stabilește condițiile pentru relațiile comerciale dintre furnizorul de energie electrică și consumator, respectând contractul cadru de furnizare. Convenție de consum — document semnat între furnizor și consumator, în cazul în care citirile grupurilor de măsurare se fac la intervale mai mari decât perioadele de facturare, prin care părțile acceptă facturarea lunară corespunzător unor cantități de energie estimate de comun acord, cu regularizarea plăților după fiecare citire.

Account Options

Convenție de exploatare — act juridic, încheiat între operatorul de rețea și un consumator, prin care se precizează aspecte legate de delimitarea instalațiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condiții de exploatare și întreținere reciprocă a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervenții în caz de incidente etc. D Data intrării în vigoare a contractului — data menționată în contract de la care acesta își produce efectele.

Data semnării contractului — data la care se întrunește acordul de voință al părților privind încheierea contractului, acord exprimat prin semnarea acestuia de către părțile contractante. E Etichetarea energiei electrice — totalitatea acțiunilor desfășurate de către un furnizor de energie electrică în vederea informării clienților săi existenți sau potențiali, în mod transparent, asupra contribuției fiecărei surse de energie primară la producerea energiei electrice furnizate, precum și a impactului asupra mediului înconjurător, în conformitate cu procedurile aprobate de autoritatea competentă.

F Facturarea energiei electrice — ansamblul de activități constând în preluarea și validarea datelor de consum, determinarea valorii facturii, întocmirea și emiterea facturilor, transmiterea facturilor și soluționarea contestațiilor privind semnificația contractului de opțiune Factor de putere mediu — raportul dintre energia electrică activă măsurată și energia electrică aparentă calculată pe baza energiei electrice active și reactive măsurate, tranzitate printr-un punct de delimitare într-un interval de decontare.

În speță, Bundesvergabeamt austriac a adresat Curții o listă de întrebări extrem de lungă, privind interpretarea a diferite dispoziții de drept comunitar din materia contractelor de achiziții publice.

Furnizor actual — furnizorul care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice până la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată de la care începe derularea unui nou contract. Furnizor de ultimă instanță — furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiții specifice reglementate Furnizor nou — furnizorul care va presta serviciul de furnizare a energiei electrice pentru consumator, pe baza unui nou contract de furnizare a cărui derulare începe de la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată menționată în contract.

G Grup de măsurare a energiei electrice — ansamblu format din transformatoarele de măsurare și contorul de energie electrică precum și toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare ale energiei electrice, inclusiv elementele de securizare. I Indicator de performanță — expresia cantitativă a gradului în care este satisfăcută o anumită necesitate a clientului final referitoare la calitatea activității de furnizare a energiei electrice și, după caz, a serviciului de rețea.

Indicator de performanță garantat — indicator de performanță individual, pentru care reglementările impun un anumit nivel și care trebuie să fie respectat de către furnizor.

Indicator de performanță general — indicator de performanță care se referă la o componentă a calității activității de furnizare, ca valoare generală, la nivelul tuturor clienților finali sau al unei anumite categorii a acestora. Indicator statistic — mărime care cuprinde o informație cantitativă referitoare la o anumită componentă a activității furnizorului, fără să constituie un criteriu de evaluare a calității serviciului prestat.

modalități alternative de a câștiga bani pe internet cele mai bune strategii indicator pentru opțiuni binare

Instalație de alimentare branșament la joasă tensiune și racord la medie și inaltă tensiune — instalația electrică prin care se face legătura dintre rețeaua furnizorului, în punctul de racordare și instalația consumatorului, în punctul de delimitare.

Instalație de utilizare — ansamblul instalațiilor electrice aparținând consumatorului, situate semnificația contractului de opțiune aval de punctul de delimitare. Interval alunecator — interval bază de timp, care permite contorului baleierea intervalului de măsurare setat orice număr întreg de minute între 1 si 60în vederea înregistrării puterii medii absorbite de un consumator în perioada de referință programată.

Interval de citire — interval de timp între două citiri consecutive ale indicațiilor grupului de măsurare pentru determinarea consumului de energie electrică corespunzător acelui interval.

Interval de decontare — interval pentru care se stabilesc obligații privind plata energiei electrice reactive, identic cu intervalul de decontare semnificația contractului de opțiune energiei electrice active și care este o oră pentru utilizatorii cu puncte de măsurare cu înregistrare orară, respectiv o lună pentru utilizatorii cu puncte de măsurare fără înregistrare orară, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. Interval de facturare — intervalul de timp pentru care se emite factura, pe baza energiei electrice furnizate în intervalul de timp respectiv și, după caz, pe baza altor mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice.

Interval fix — interval de 15 minute care începe la oră fixă, la o oră și 15 minute, la o oră și 30 minute sau la o oră și 45 minute, în care se înregistrează puterea medie absorbită de consumator.

L Loc de consum — incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalație de utilizare, energia electrică furnizată prin una sau mai multe instalații de racordare.

Account Options

Un consumator poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau în zone diferite sau în aceeași incintă sau zonă. M Mărimi de facturare energie activă, energie reactivă, putere activă, abonament — parametri ai consumului de energie electrică, care se determină în funcție de datele citite pe echipamentele de măsurare, de tipul de tarif, de cantitățile contractate, de caracteristici ale locului de semnificația contractului de opțiune și de particularități ale perioadei de facturare și cărora li se aplică prețurile prevăzute de tarif, în condițiile de calcul specificate de prezenta procedură.

N Normativ de deconectari manuale normativ DM — document emis de operatorii de rețea, care cuprinde consumatorii grupați pe tranșe de deconectare și puterile deconectate și se aplică în situații excepționale apărute în funcționarea SEN, situații care necesită reducerea consumului de energie electrică pe zone de rețea sau la nivelul SEN.

O Oferta-tip — oferta de preț și calitate pe care o asigură un furnizor cel puțin pentru clienții casnici și noncasnici mici.

Prin excepţie de la prevederile lit. Nu se consideră redevenţă, în sensul prezentei legi, remuneraţia în bani sau în natură plătită pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, fără alte modificări decât cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerată redevenţă, în sensul prezentei legi, remuneraţia în bani sau în natură plătită pentru achiziţia în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator; c orice transmisiuni, inclusiv către public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare; d orice echipament industrial, comercial sau ştiinţific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container; e orice know-how; f numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică. În plus, redevenţa cuprinde orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice formă spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activităţi similare;

Operator de distribuție OD — persoana juridică, titulară a unei licențe de distribuție, care deține, exploatează, întreține modernizează și dezvoltă o rețea electrica de distribuție similar, distribuitor. Operator de măsurare — operator economic operatorul de transport și de sistem, operatorul de distribuție, producătorul care deține sub orice titlu, administrează și operează un sistem de măsurare a energiei electrice și care gestionează baza de date de măsurare a acestuia, în condițiile legii.

Operator de rețea OR — operatorul de transport și de sistem sau, după caz, operatorul de distribuție sau persoana juridică ce exploatează rețeaua electrică de interes public la care sunt racordate instalațiile electrice ale locului de consum pentru care consumatorul solicită schimbarea furnizorului. Operator de transport și de sistem OTS — persoana juridică titulară de licență pentru transportul energiei electrice și servicii de sistem.

Partile si obiectul contractului 1. Termenii si conditiile denumite in continuare si "Contractul" de mai jos au valoare contractuala intre Alpha Bank Romania S.

Ore de gol de sarcină ale SEN — ore ale zilei în care se realizează, pe ansamblul SEN, cele mai mici valori ale consumului de energie electrică. Ore de vârf de sarcină ale SEN — orele de dimineață și seară aprobate, când se realizează vârfuri de consum de energie electrică, în SEN.

P Parte responsabilă cu echilibrarea PRE — titular de licență care a fost înregistrat de operatorul de transport și de sistem ca parte responsabilă cu echilibrarea, conform prevederilor codului comercial al pieței angro de energie electrică în vigoare.

Act legislativ

Perioada de facturare — semnificația contractului de opțiune de timp pentru care se emite factura, pe baza energiei electrice furnizate în intervalul de timp respectiv și, după caz, pe baza altor mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice. Penalitate — procent din valoarea facturii cu care se majorează suma inițială ca urmare a întârzierii la plată peste un anumit termen prevăzut în contractul de furnizare energie electrică, în condițiile legii. Piața agro de energie electrică — cadru organizat de tranzacționare a energiei electrice și a serviciilor asociate la care participă producătorii de energie electrică, operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție, operatorul pieței de energie electrică și clienții angro.

Piața cu amănuntul de energie electrică — cadrul mare capital cum se tranzacționează opțiuni binare în care energia electrică este cumpărată de clienții finali, în vederea satisfacerii consumului propriu, de la furnizori sau producători. Preț mediu de revenire — prețul mediu obținut în urma aplicării unui tarif sau a unui pachet de tarife.

Preț zilnic pentru putere — prețul rezultat prin împărțirea prețului anual pentru putere la numărul de zile din anul calendaristic respectiv. Profil de consum — algoritm pentru repartizarea orară, pe baza unui model matematic, a consumului de energie electrică înregistrat lunar prin punctele de măsurare la care, conform reglementărilor, nu este obligatorie montarea unui contor cu înregistrare orară a consumului.

Profilele de consum se stabilesc de operatorul de distribuție cu aprobarea anre și pot fi diferențiate pe tipuri de consumatori. Profilele de consum pentru un anumit tip de consumatori sunt unice pe teritoriul operatorului de distribuție respectiv. Prosumator — clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

Punct de delimitare — semnificația contractului de opțiune în care instalațiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalațiile operatorului de rețea.

Putere în restul orelor — cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare pe 15 minute consecutiv absorbită de consumator în afara orelor de vârf ale SEN, pentru un loc de consum.

Putere la orele de vârf ale SEN — cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare pe 15 minute consecutiv absorbită de consumator la orele de vârf ale SEN, pentru un loc de consum.

Putere maximă contractată — cea mai mare putere medie cu înregistrare la interval de 15 minute consecutive, prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, pe care consumatorul are dreptul să o absoarbă în perioada de consum, pentru un loc de consum sau cale de alimentare, după caz.

satoshi unde să ajung ebook gratuit forex

Putere minima tehnologică — cea mai mică putere necesară unui consumator pentru menținerea în funcțiune, in condiții de siguranță, numai a acelor echipamente și instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie prin deteriorare. Putere minimă de avarie — puterea strict necesară consumatorului pentru menţinerea in funcţiune a agregatelor care condiţionează securitatea instalaţiilor și a personalului.

R Receptoare electrocasnice — totalitatea receptoarelor electrice de larg consum, destinate uzului consumatorilor casnici nu sunt destinate realizării de activități industriale sau agricole și care sunt alimentate cu energie electrică la tensiunea de sau V. Regim de limitare — situaţie in care este necesară reducerea puterii electrice absorbite de consumatori cu asigurarea puterii minime tehnologice, în vederea menţinerii în limite normale a parametrilor de funcţionare a SEN.

Rețea electrică — ansambulu de linii, inclusiv elementele de susținere și de protecție a acestora, stațiile electrice și alte cum să câștigi o mulțime de bani tutoriale video electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; rețeaua electrică poate fi rețea de transport sau rețea de distribuție.

Cu ce vă putem ajuta?

Rețea electrică de distribuție — rețeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la kV inclusiv; Rețea electrică de interes public — rețeaua electrică lacare racordați cel puțin doi utilizatori; Rețea electrică de transport — rețeaua electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare kV; S Schimbarea furnizorului — acțiunea prin care, pe parcursul derulării unui contract, consumatorul decide, prin opţiune liber exprimată, să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual și să încheie contract de furnizare cu un alt furnizor.

Sfert de oră alunecător — interval de 15 minute, care începe la fiecare minut din oră. Sistem de facturare in paușal — metoda de stabilire a consumului de energie electrică în funcţie de puterea instalată și de numărul orelor de utilizare, pe tipuri de receptoare electrice.

Sistem de măsurare a energiei electrice — ansamblu de echipamente prin care se asigură activitatea de măsurare a energiei electrice format din: grupurile de măsurare, sistemul de gestionare a valorilor măsurate semnificația contractului de opțiune, dacă este cazul, sistemul de teletransmisie.

Sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice — sistem de măsurare a energiei electrice care permite ransmiterea bidirecțională securizată a datelor de măsurare, în conformitate cu reglementările în vigoare; Sistemul electroenergetic național SEN — sistemul electroenergetic situat pe teritoriul național.

SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanții la piața de energie electrică. Situație de avarie în SEN — situaţie în care, datorită avarierii unor instalații și agregate energetice sau întreruperii intempestive a importului de energie electrică, nu se mai pot menţine parametrii principali în limitele normale de funcţionare a SEN.

Subconsumator — persoană fizică sau juridică ale cărei instalații electrice de utilizare sunt racordate în aval de punctul de măsurare al consumatorului. Sursă proprie de energie electrică — instalație pentru producerea de energie electrică aparținând consumatorului.

T Tarif — ansamblu de preţuri denumite componente ale tarifuluistructurate pe niveluri de tensiune si tipuri de consumatori, care, prin aplicare la un set de mărimi de facturare, determină formula de facturare.

 • Termeni generali[ modificare modificare sursă ] Un contract de închiriere este un contract legal [2] și, prin urmare, este executoriu de către toate părțile în temeiul dreptului contractual al legislației aplicabile.
 • Dicționar de termeni - Electrica Furnizare S.A. - Knowledge Base
 • Тут возле Олвина появился, слабо замерцал и тотчас же стал непрозрачным и твердым низкий диванчик.
 • Leasing - Wikipedia
 • Creați un site web care face bani
 • Al doilea loc de muncă de la casa bologna

Tarifarea energiei electrice — activitatea de stabilire a tipului de tarif și de calcul al mărimilor de facturare, în vederea emiterii facturii de energie electrică. U Utilizator de rețea electrică — orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalații sunt racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distribuție a energiei electrice V Valoare semnificația contractului de opțiune — cantitatea de energie electrică măsurată de contor sau considerată ca fiind semnificația contractului de opțiune.

 1. Его покрасневший свет был смягчен пройденными в атмосфере сотнями километров.
 2. Сейчас мы знаем лишь то, что конец их был ознаменован катастрофой, едва не разрушившей Галактику.
 3. Câștiguri rapide de elită pentru un începător
 4. Banca Naţională a României - Act legislativ
 5. OG 51 28/08/ - Portal Legislativ
 6. Когда наступало время, некая таинственная биологическая сила собирала вместе рассеянные компоненты, и начинался новый цикл бытия полипа.
 7. Codul Muncii Adnotat

Valoare măsurată aprobată — valoarea măsurată confirmată de participanții la tranzacție, conform prevederilor codului comercial al pieței angro de energie electrică.

Z Zone orare de vârf — intervale de timp orare caracterizate prin vârfuri de consum la nivelul SEN stabilite de autoritatea competentă.

strategie comercială de opțiuni binare strategia câștigătoare pentru opțiunile binare la 60 de secunde

Zi lucrătoare — orice zi calendaristică, alta decât sâmbăta, duminica sau zilele declarate libere la nivel național.