Formula venitului din opțiune


Este bine cunoscut că impozitele directe reprezintă unul dintre domeniile cele mai complexe și delicate în care începe recenziile opțiunii jurisprudența Curții de Justiție.

În formula venitului din opțiune unei armonizări semnificative la nivelul Uniunii, hotărârile Curții se bazează în principal pe tratate și pe precedentul jurisprudențial, pornind de la principiul de fond potrivit căruia competența în domeniu rămâne a statelor membre, deși acestea sunt obligate să o exercite în conformitate cu dreptul Uniunii. În plus, problemele de abordat au adesea un caracter foarte tehnic, ceea formula venitului din opțiune adaugă la dificultățile de interpretare juridică pe cele legate de înțelegerea funcționării mecanismelor de calcul și de aplicare a impozitelor care fac, pe rând, obiectul examinării.

Prezenta cauză, care se referă la metoda de calcul al limitei maxime a creditului fiscal pe care îl acordă un stat membru în scopul limitării dublei impuneri juridice contribuabililor care au realizat venituri în străinătate, reunește toate dificultățile menționate mai sus. I — Cadrul normativ 3.

Singura dispoziție de drept al Uniunii relevantă în cazul în speță este articolul 63 TFUE, fostul articol 56 CE, privind libera circulație a capitalurilor. Situația care face obiectul procedurii principale privește un caz de evitare a dublei impuneri juridice  2 în care doi contribuabili domiciliați în Germania și care, în acest stat, sunt supuși integral la plata obligațiilor fiscale au realizat venituri din distribuirea de dividende în alte state, atât ale Uniunii Europene, cât și state terțe.

Pentru a reglementa astfel de situații, Germania a încheiat o serie de acorduri de evitare a dublei impuneri.

Se calculează scăzând cheltuieli similare din venituri din activități financiare; VP - profit brut. Se calculează ca venituri din vânzări minus costul de producție; OP - profit operațional. Cheltuielile sunt deduse din venituri din alte activități; N - valoarea impozitelor. Indicatori care afectează formarea profitului net Profitul net depinde de mulți indicatori și, în funcție de formula de calcul, vedem că astfel de indicatori sunt: Veniturile companiei reprezintă suma de numerar primită de la cumpărător pentru vânzarea produselor pentru o anumită perioadă.

În special, în cazul nostru, instanța de trimitere menționează în decizia sa, ca relevante, acordurile cu Țările de Jos, Elveția, Franța, Luxemburg, Japonia și Statele Unite.

Vom descrie în continuare detaliile funcționării acestui mecanism, astfel cum a fost pus în practică de legiuitorul german. În general, oricum, sistemul de deducere funcționează în modul următor. Baza de impozitare este calculată în statul de reședință, luând în considerare toate veniturile contribuabilului, inclusiv pe cele realizate în străinătate.

Apoi se calculează impozitul datorat, în conformitate cu legislația națională, în raport cu baza de impozitare menționată anterior.

Creați o formulă care face referire la valori din alte celule

Acest impozit teoretic este apoi redus, deducând impozitul plătit în străinătate deducere. Concret, se recunoaște contribuabilului un credit fiscal, conceput pentru a compensa faptul că, în străinătate, au fost deja plătite impozitele pe veniturile realizate acolo. Valoarea creditului fiscal, în sensul articolului 23 B din Convenția model OCDE, este egală, în principiu, cu impozitul plătit în străinătate, dar nu poate depăși impozitul care ar trebui plătit pentru veniturile din străinătate, în conformitate cu legislația fiscală a statului de reședință.

În cazul în care un rezident al unui stat contractant realizează venituri [ Modelul OCDE nu prevede modalitățile precise de calculare a limitei maxime de deducere. Impozitul german aferent veniturilor din străinătate se calculează prin fracționarea impozitului german pe venitul impozabil, inclusiv veniturile din străinătate [ Vom descrie în detaliu funcționarea concretă a sistemului ulterior, în cadrul discutării întrebării preliminare.

II — Situația de fapt, acțiunea principală și întrebarea preliminară 9.

cum să faci bani să retragi bani face bani online de la zero panda

Reclamanții din cauza principală, soții Beker, au reședința în Germania, țară în care sunt supuși integral la plata impozitului. Ei au realizat cea mai mare parte a veniturilor proprii în Germania, dar au perceput, de asemenea, unele dividende în diferite țări străine, atât din Uniunea Europeană, cât și terțe. Toate dividendele percepute în străinătate au fost impozitate în statele respective de proveniență prin reținere la sursă. Din informațiile furnizate de instanța de trimitere rezultă că există acorduri de evitare a dublei impuneri între Germania și toate statele de proveniență a dividendelor percepute de soții Beker.

Aceste acorduri prevăd că, în cazuri precum cel de față, impozitele pe dividende aplicate în străinătate sunt luate în considerare în Germania în sensul reducerii dublei impuneri prin utilizarea metodei deducerii: formula venitului din opțiune cum am văzut anterior, acest lucru înseamnă recunoașterea unui credit fiscal corespunzător impozitelor plătite în străinătate, dar fără a depăși valoarea impozitului pe veniturile din străinătate care ar fi datorat dacă acestea ar fi fost impozitate în Germania, țara de reședință a contribuabililor.

Impozitul teoretic german total menționat în formulă vizează venitul impozabil total, care cuprinde atât veniturile obținute în Germania, cât și pe cele obținute în străinătate. Așadar, este vorba despre impozitul pe care contribuabilul ar fi trebuit să îl plătească dacă toate veniturile ar fi fost realizate în Germania. Pentru a determina venitul impozabil total se ia suma veniturilor, oriunde ar fi fost obținute, și se efectuează toate deducerile permise de legea germană. Această parte constituie limita superioară de deducere care poate fi recunoscută pentru impozitele plătite deja în străinătate.

în cazul în care week- end puteți face bani tot câștigă bani cu cunoștințele tale

Astfel cum se poate observa totuși, la numitorul fracției nu este folosit venitul impozabil care este folosit, în schimb, pentru a formula venitului din opțiune primul element al formulei, și anume impozitul german teoretic totalci suma veniturilor, la care ne-am referit la punctul  Suma veniturilor reprezintă, desigur, o sumă mai mare decât venitul impozabil, deoarece acesta din urmă se obține, astfel cum am văzut,pornind de la suma veniturilor și deducând din aceasta o serie de intrări.

În cazul soților Beker, în special, deducerile care au fost luate în considerare pentru a obține venitul impozabil din suma veniturilor au privit unele prime de asigurare, unele donații în scopuri protejate de lege și impozitul ecleziastic.

Folosirea, la numitorul fracției conținute în formulă, a sumei veniturilor în locul venitului impozabil are drept consecință evidentă o reducere a valorii limitei maxime a deducerii care poate fi acordată contribuabilului. În acest caz, soții Beker au plătit în străinătate, prin reținere la sursă, impozite de peste de euro. Prin aplicarea formulei menționate anterior, autoritățile fiscale germane au recunoscut totuși o limită maximă de de euro pentru deducere.

Dacă la numitorul fracției s-ar folosi venitul impozabil, în locul sumei veniturilor, creditul fiscal ar putea ajunge, astfel cum se poate constata, la aproximativ de euro. Cu privire la relevanța cererilor reclamanților în fața instanței naționale Reclamanții în cauza principală au afirmat, în observațiile lor scrise, că cererea lor introductivă din acțiunea principală viza, în esență, o deducere aproape integrală din impozitul german a impozitului plătit în străinătate prin reținere la sursă.

platformă care oferă semnale pentru opțiuni binare dispozitiv de semnalizare pentru opțiuni binare

Instanța de trimitere, concentrând întrebarea pe aspectul formula venitului din opțiune în considerare a unor deduceri în vederea calculului, ar adopta, așadar, o perspectivă mai restrânsă decât cea a reclamanților.

Acest fapt, chiar dacă ar corespunde adevărului, este lipsit de relevanță în cazul în speță. Astfel cum se știe, în fapt, în cadrul procedurii preliminare, între instanța națională și Curtea de Justiție se instituie o adevărată colaborare în care, în principiu, exclusiv cea dintâi are sarcina de a stabili faptele, legea aplicabilă și întrebările la care este necesar să se răspundă pentru soluționarea litigiului  5. În acest context, numai în cazuri excepționale, Curtea pune în discuție analiza instanțelor naționale.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

În special, Curtea nu poate răspunde la întrebări ipotetice sau, oricum, fără nicio legătură cu problema care trebuie să fie soluționată  6. În prezenta cauză nu există elemente din care să reiasă că instanța națională a formulat o întrebare ipotetică sau nerelevantă pentru soluționarea litigiului: dimpotrivă, pertinența răspunsului Curții pentru definirea procedurii naționale este evidentă. Trebuie adăugat, de asemenea, că, în partea finală a deciziei de trimitere, instanța națională menționează explicit că cererea cu care a fost sesizată de reclamanți se limitează la corectarea numitorului fracției folosite în formulă prin includerea în acesta a deducerilor cumpărând opțiuni în bani care le-am amintit mai sus.

Roman de tranzacționare sms privire la dispozițiile care pot fi invocate Instanța de trimitere a formulat întrebarea făcând referire doar la articolul 56 CE, în prezent 63 TFUE, privind libera circulație a capitalurilor.

În timpul procedurii au fost prezentate unele îndoieli cu privire la corectitudinea invocării acestei dispoziții, iar unele persoane care au prezentat observații s-au întrebat dacă nu ar fi trebuit să formula venitului din opțiune amintite alte libertăți fundamentale, în special, eventual, libertatea de stabilire.

Toți formula venitului din opțiune care au pus la îndoială relevanța articolului 63 TFUE au ajuns de altfel la concluzia că această referință legislativă este corectă și nu putem să nu fim de acord. Astfel, nu se contestă că acțiunile din care soții Beker au obținut dividendele privesc numai așa-numitul capital flotant, respectiv acțiunile care nu fac parte din pachetul de control al societății care le-a emis.

Potrivit jurisprudenței constante a Curții, dispozițiile privind libertatea de stabilire pot fi invocate, în cazul posesiei acțiunilor, numai în cazul în care această posesie permite exercitarea unui influențe certe asupra deciziilor societății.

Dacă situația este diferită — și în prezenta cauză situația este într-adevăr diferită — trebuie utilizate, în schimb, reglementările privind libera circulație a capitalurilor  8.

De asemenea, trebuie menționat, în privința articolului 63 TFUE, că acesta nu se aplică numai circulației capitalurilor între statele membre, ci și celei dintre statele membre și statele terțe.

Așadar, este lipsit de relevanță în aprecierea existenței unei restricții interzise în sensul articolului 63 TFUE faptul că o parte din acțiunile deținute de soții Beker sunt situate în state din afara Uniunii  9. B — Cu privire la întrebarea preliminară 1.

Maxima ediției

Considerații preliminare Este util să amintim, în acest sens, o serie de principii-cheie pe care jurisprudența Curții le-a afirmat în domeniul impozitelor directe. În primul rând, trebuie subliniat că acest domeniu, în sine, nu se numără printre competențele Uniunii. Competențele statelor în acest domeniu trebuie să se exercite totuși în conformitate cu dreptul Uniunii  Statele membre sunt prin urmare libere să decidă cu privire la eventualele modalități de a repartiza între ele competența de impozitare, cu singura condiție de a nu impune măsuri contrare libertății de circulație garantate prin tratate  În ceea ce privește mai precis reglementarea dublei impuneri, consecința oarecum paradoxală a celor menționate mai sus este că statele membre nu au, potrivit dreptului Formula venitului din opțiune, nicio obligație de a lua măsuri pentru a elimina sau pentru a limita acest fenomen.

Totuși, în cazul în care hotărăsc să ia măsuri în acest sens, ele trebuie luate în conformitate cu dreptul Uniunii  Modalitățile concrete de acțiune, cu excepția acestui aspect imperativ, sunt lăsate totuși la latitudinea statelor  Potrivit unui alt aspect imperativ al jurisprudenței Curții, contribuabilii rezidenți și non-rezidenți se află, teoretic, în situații diferite, astfel încât tratamentul lor diferit din punct de vedere fiscal poate fi admis, în principiu.

Totuși, în cazul în care situația persoanei rezidente și cea a persoanei nerezidente sunt întru totul egale din punct de vedere obiectiv, un tratament diferit ar avea o natură discriminatorie  Legislația fiscală a unui stat formula formula venitului din opțiune din opțiune totuși poate trata în mod diferit veniturile realizate în interiorul și în afara țării de același contribuabil numai în cazul în care există motive imperative de interes general care justifică acest lucru  Efectele sistemului german Cu scopul de a exprima o opinie cu privire la compatibilitatea cu libera circulație a capitalurilor a sistemului german de reducere a dublei impuneri, trebuie să înțelegem modul în care acesta funcționează de fapt.

Punctul de plecare, astfel cum am văzut mai sus, constă în a stabili, pentru veniturile obținute și impozitate în străinătate prin reținere la sursă, impozitul german teoretic care ar fi datorat pentru aceste venituri, dacă ele ar fi fost obținute în Germania. Acest impozit indicator pinbar constituie limita maximă a deducerii care poate fi recunoscută pentru a compensa impozitele plătite în străinătate.

Pentru a stabili impozitul teoretic german pe veniturile din străinătate se folosește o formulă în care, astfel cum s-a menționat mai sus, impozitul teoretic german pe venitul impozabil total intern și din străinătate se înmulțește cu fracția având la numărător venitul din străinătate, iar la numitor, suma veniturilor.

Adauga card Calculator Venituri 21 feb Intelegem urmatoarele: aveti un contract de drepturi de autor in care este prevazuta optiunea pentru impozitare finala si ati dori sa stiti care este formula de calcul a remuneratiei brute pornind de la remuneratia neta primita pe baza acestui contract. Daca stabiliti baza impozabila pentru CAS la nivelul salariului minim brut pe economie baza impozabila pentru CASS este stabilita la nivelul salariului minim brut pe economie prin Codul Fiscalatunci va mai trebui sa adaugati la remuneratia lunara bruta determinata anterior lei care reprezinta suma CASS si CAS, ajustate cu coeficientul de 1, unde CASS este 1.

Logica care pare să inspire formula ar fi aceea potrivit căreia contribuabilul rezident beneficiază integral de deducerile de tip personal, în cazul în care toate veniturile sale au fost obținute în Germania.

În schimb, în cazul în care o parte a acestor venituri au fost obținute în străinătate, deducerile personale se aplică, de fapt, doar la partea germană a venitului, lăsând, eventual, statului în care s-a obținut venitul posibilitatea de a echilibra situația, recunoscând contribuabilului o posibilitate similară de deducere.

Un exemplu simplu ne poate ajuta să clarificăm mai bine situația. În total, așadar, contribuabilul plătește impozite în valoare de 5,6 euro în statul de reședință 8 euro -2,4 euro credit fiscal și 3 euro în statul străin în care s-a realizat venitul, respectiv un total de 8,6 euro. Este cazul să subliniem că, dacă întregul venit s-ar fi obținut în statul de reședință, impozitele plătite s-ar ridica la 8 euro.

Dacă venitul din străinătate nu ar exista, iar singurul venit ar fi cel intern, în valoare de 70 de euro, cu deduceri personale în valoare de 20 de euro, impozitul de plătit în statul de reședință ar fi de 5 euro.

AUTENTIFICARE

În situația în care cotele de impozitare ar fi egale în țară și în străinătate, așadar, obligația fiscală totală a contribuabilului ar fi aceeași, indiferent de locul realizării veniturilor sale.

Cu privire la existența unei restricții privind libera circulație a capitalurilor Nu există îndoieli că sistemul de deducere limitată la impozitul pe care legislația națională l-ar aplica părții din străinătate a venitului este întru totul legal, în lumina dreptului Uniunii, astfel cum a fost confirmat de jurisprudență  În consecință, este clar că dreptul Uniunii nu prevede că un stat membru trebuie să îl scutească pe contribuabil de toate dezavantajele care, din punct de vedere fiscal, pot rezulta din obținerea unor venituri în state diferite.

Extrage data nasterii, varsta, sexul din CNP

Pentru a reveni la exemplul numeric pe care l-am făcut la punctul anterior, în cazul în care cota de impozitare aplicată în statul străin ar fi mai mare decât cea germană, nu s-ar putea cere, în niciun fel, dreptului german să compenseze această diferență.

Creditul fiscal nu ar depăși, oricum, ceea ce se prevede de dreptul fiscal german cu privire la veniturile interne cu aceeași valoare precum cele din străinătate  Altfel spus, mecanismul pe care legiuitorul german a decis să îl utilizeze nu prezintă dificultăți de principiu. Nu creează probleme nici alegerea unui sistem de deducere, nici limitarea acesteia din urmă la un impozit fictiv pe care legea germană l-ar aplica venitului din străinătate.

Îndoielile instanței naționale sunt determinate, în schimb, de modalitățile concrete prin care acest principiu a fost pus în practică și, în special, de alegerea de a folosi, la numitorul fracției proporționalității, suma veniturilor în locul venitului impozabil.

Impozitarea veniturilor din activități independente

În acest sens, jurisprudența Curții afirmă constant că, în principiu, statul de reședință al contribuabilului trebuie să țină cont de elementele care sunt legate de situația personală și familială a acestuia  În consecință, statul de reședință trebuie să acorde contribuabilului toate avantajele fiscale care sunt legate de luarea în considerare a situației sale personale și familiale, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil, în fapt, din cauza insuficienței sau a absenței veniturilor obținute în acest formula venitului din opțiune în acest caz, statul în care se obține cea mai mare parte a veniturilor trebuie să recunoască aceste avantaje  În schimb, astfel cum am văzut, conform legii germane, contribuabilului care a obținut o parte a veniturilor sale în străinătate îi sunt recunoscute avantajele fiscale legate de situația sa personală și familială numai în raport cu partea națională a venitului.

Potrivit jurisprudenței, așadar, într-o situație precum cea în discuție în prezenta cauză, în care un contribuabil realizează o parte substanțială a veniturilor sale în statul membru de reședință, dar acesta din urmă îi recunoaște, luând în considerare toate veniturile sale, doar o fracțiune a deducerilor de tip personal și familial, contribuabilul în cauză este într-o poziție de dezavantaj față de un contribuabil care are reședința în același stat și care a obținut în acesta totalitatea veniturilor sale și, în consecință, totalitatea deducerilor.

O situație similară constituie, așadar, o încălcare a libertăților fundamentale garantate prin tratat: în special, în acest caz, libera circulație a capitalurilor. Nu este întâmplător că, de mult timp, o parte a doctrinei germane a formulat îndoieli întemeiate cu privire la compatibilitatea cu dreptul Uniunii, în special în lumina jurisprudenței Curții, a articolului 34 c din EStG. Este interesant de remarcat că o situație aproape identică a fost deja examinată de Curte în Hotărârea de Groot  20în care s-a subliniat incompatibilitatea dintre dreptul Uniunii și un mecanism național de reducere a dublei impuneri bazat pe o formulă identică formula venitului din opțiune aplicate în opțiuni binare până la sfârșitul zilei german care face obiectul prezentei cauze.

Faptele aflate la baza Hotărârii de Groot prezentau unele diferențe față de situația soților Beker, dar raționamentul central este întru totul aplicabil.

Declaratia unica

Și în acel programul automat de semnal forex, unui contribuabil care obținuse venituri atât în propriul stat de reședință Țările de Joscât și în străinătate i se recunoscuse, în statul de reședință, un avantaj fiscal legat de situația sa personală numai proporțional cu partea din venit obținută în formula venitului din opțiune stat.

Concret, mecanismul de reducere a dublei impuneri utiliza o formulă identică cu cea în discuție aici, în care numitorul fracției de formula venitului din opțiune era venitul total, înainte de deducerile de natură personală sau familială.

Această situație a fost considerată de Curte ca fiind contrară libertăților fundamentale stabilite prin tratate  Nu este relevant faptul că sistemul olandez discutat formula venitului din opțiune Hotărârea de Groot prevedea, pentru reducerea dublei impuneri, un sistem de scutire, iar nu de deducere, cum se întâmplă, în schimb, pe baza dreptului german.

În primul rând, în fapt, datele pe care Curtea și-a concentrat analiza în Hotărârea de Groot au fost formula de calcul utilizată și efectul său concret care era, exact ca în prezenta cauză, acela de a limita anumite avantaje fiscale, acordându-le numai proporțional cu partea venitului obținută în statul de reședință. În al doilea rând, în realitate, mecanismul prevăzut de dreptul olandez și examinat în Hotărârea de Groot era o variantă a sistemului scutirii, structurată astfel încât să se realizeze, în practică, un sistem de deducere, astfel cum guvernul Țărilor de Jos a evidențiat la momentul respectiv  Guvernul german a susținut atât în observațiile scrise, cât și în ședință că sistemul prevăzut la articolul 34 c din EStG nu ar prezenta nicio problemă în lumina libertăților fundamentale prevăzute de tratat, întrucât ar acorda contribuabilului toate deducerile de natură personală și familială: aceasta deoarece impozitul teoretic total german din prima parte a formulei se calculează luând în considerare toate deducerile în cauză, iar nu doar o parte a acestora, proporțională cu partea venitului obținută în Germania.

Acest argument totuși, în loc să consolideze, slăbește poziția guvernului german. Astfel cum se poate observa ușor, în fapt, formula venitului din opțiune, în prima parte a formulei, a unui impozit teoretic total calculat cu luarea în considerare a tuturor deducerilor de natură personală și familială reduce limita maximă a deducerii și, așadar, reduce creditul fiscal de care poate beneficia contribuabilul. Dacă, dimpotrivă, impozitul teoretic total german ar fi calculat fictiv, în sensul formulei în cauză, fără a reduce baza de impozitare prin cum să faci bani rapid și pe ce deducerilor personale și familiale, limita maximă a deducerii ar fi mai ridicată, iar contribuabilul ar beneficia, în ultimă instanță, de toate deducerile în cauză, iar nu doar de o parte proporțională cu fracțiunea națională a veniturilor sale.

riscuri la tranzacționarea opțiunilor binare deschiderea unui cont demo pentru forturi

De asemenea, trebuie adăugat că în acest caz, spre deosebire de cauza de Groot, veniturile obținute de contribuabil în străinătate nu provin din activitatea profesională, ci din acțiuni.

În consecință, statele în care se obțin astfel de venituri au o legătură chiar mai slabă cu contribuabilul decât cea existentă în cazurile în care, precum în cauza de Groot, veniturile din străinătate aveau o origine profesională. Este nerealist să ne imaginăm că fiecare dintre statele în care soții Beker au obținut o parte a veniturilor lor din străinătate le-ar putea recunoaște deducerile personale și familiale pentru partea de venit realizată în statul respectiv.

Așadar, logica pe care Curtea a urmat-o în Hotărârea de Groot se impune în prezenta cauză, în opinia noastră, într-un mod chiar mai clar.