Legea privind locul de muncă 877/ 73


RO Rumania Lege nr.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S. Piatra- Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Titlul I Dispoziţii generale Articolul 1 Prezenta lege cuprinde dispoziţiile pentru punerea în aplicare a Legii nr.

Articolul 2 Ori de câte opțiuni binare cu depozit scăzut legi speciale sau complementare Codului de procedură civilă fac trimitere la "Codicele de procedură civilă" sau "Codul de procedură civilă"denumit în continuare Codul de procedură civilă dinsau la dispoziţii abrogate, modificate ori completate prin prezenta lege, trimiterea se consideră a fi făcută, atunci când este cazul, la dispoziţiile corespunzătoare care le înlocuiesc.

Titlul II Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare Capitolul I Dispoziţii tranzitorii Articolul 3 1 Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai legea privind locul de muncă 877/ 73 şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare. Articolul 4 Dispoziţiile art. Articolul 5 Dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau altor înscrisuri pronunţate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formula executorie.

A intervenit o problemă.

Articolul 6 Termenele procedurale prevăzute de legile speciale, aflate în curs la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să curgă. Capitolul II Dispoziţii de punere în aplicare Articolul 7 1 Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanţă este "definitivă", de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, aceasta va fi supusă numai apelului la instanţa ierarhic superioară.

Articolul 8 De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă şi irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înţelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă".

Articolul 9 Dacă legea specială nu cuprinde dispoziţii referitoare la procedura de judecată, felul hotărârii instanţei ori calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia, se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură civilă.

idei bune cum să faci bani

Articolul 10 Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

Articolul 11 Dacă legea specială prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, după caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligaţii de a face sau de a nu face ce nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, se vor putea aplica penalităţi în condiţiile prevăzute la art.

  • Bitcoin atm în san francisco
  • Unde să găsești bitcoin

Articolul 12 1 Ori de câte ori legea specială prevede că cererea de suspendare a executării silite se soluţionează de către preşedintele instanţei, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, judecarea acestei cereri se va face de către un complet al instanţei competente potrivit legii.

Piatra-Neamţ: Legea nr. La articolul 2, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare.

Lucrătorii care cred că nu au fost tratați corect au dreptul să depună plângeri la EEOC.

La articolul 2, alineatul 3 se abrogă. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art.

cum se fac repede cinci mii

Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 18, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 3 Cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, prin traducător autorizat, dacă legea nu prevede altfel. La articolul 22, după alineatul 6 se introduce un nou alineat, alineatul 7cu următorul cuprins: " 7 Ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să ţină seama de toate circumstanţele cauzei, judecătorul va ţine seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinţele echităţii şi de buna-credinţă.

La articolul 26, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art.

La articolul 28, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 32 alineatul 1litera a se modifică şi va avea următorul cuprins: "a are capacitate procesuală, în condiţiile legii;".

câștigurile pe internet fără investiții și

Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond. La articolul 40, alineatul 3 se abrogă.

La articolul 41 alineatul 1punctul 1 se modifică şi va avea următorul legea privind locul de muncă 877/ 73 "1. Punerea în discuţia părţilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. La articolul 42, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art.

creați un site web despre câștigarea de bani online

Neregularitatea poate fi invocată în orice stare a pricinii. La articolul 63, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 4 Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie poate fi atacată în termen de 5 zile, care curge de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă.

1. Persoanele cu dizabilități din forța de muncă

Calea de atac este numai apelul, dacă încheierea a fost dată în prima instanţă, respectiv numai recursul la instanţa ierarhic superioară, în cazul în care încheierea a fost pronunţată în apel. Dosarul se înaintează, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, instanţei competente să soluţioneze calea de atac în 24 de ore de la expirarea termenului.

Întâmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau, după caz, recursul se judecă în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare.

Judecarea cererii principale se suspendă până la soluţionarea căii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie.

  • Oportunități binare de strategie pentru începători
  • Cum câștigă lanțurile de retail

La articolul 64, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 Intervenientul va prelua procedura în starea în care se află în momentul admiterii intervenţiei, dar va putea solicita administrarea de probe prin cererea de intervenţie sau cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii cererii de intervenţie.

Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite şi faţă de el.

La articolul 73, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 76, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art.

dhs lucrează de acasă

La articolul 78, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Prin citaţie i se va comunica şi termenul până la care va putea să arate excepţiile, dovezile şi celelalte mijloace de apărare de care înţelege să se folosească; termenul nu va putea fi mai lung decât termenul de judecată acordat în cauză.